Arkiv september 2003

Klartecken för svenskledd polarexpedition vid Arktis

Den 7 augusti är det äntligen dags för polarexpeditionen ACEX att ge sig i kast med uppgiften att ta upp sediment från branten av Lomonosovryggen, på cirka 1 000 meters vattendjup. En av forskningsledarna är Jan Backman från Stockholms universitet.

Sediment på havsbotten i Ishavet vid Arktis kan visa hur klimatet i Arktis förändrats under de senaste 45-55 miljoner åren. Därmed kan det ge svar på varför jorden gått från ett varmt till ett kallt klimat – för 45-55 miljoner år sedan fanns nämligen ingen is i Arktis. Indikationer om att det blivit varmare i Arktis de senaste decennierna, gör studierna högst relevanta för dagens klimatproblematik.

I armadan ingår ett borrfartyg och två isbrytare, varav en svensk, som ska hålla borta is från borrfartyget. Expeditionen är den första inom ramen för det internationella oceanborrningsprogrammet IODP, där Europa deltar genom konsortiet ECORD. Sverige är med i ECORD via Vetenskapsrådet.

I Forska nr 1 2003 berättade geologen Jan Backman om planerna för expeditionen. Då var det ännu osäkert om den skulle bli av.

Kvinnor är mer smärtkänsliga än män

Tidigare forskning har visat att kvinnor har lägre smärttrösklar och lägre smärttolerans än män. Det visar också den första delstudien i den avhandling som Birgitta Hellström vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet nyligen lagt fram.

Resultaten visar även att de kvinnor som hade lägre smärttrösklar rapporterade mer av vanligt förekommande besvär, jämfört med dem som hade högre smärttrösklar. Studien visar också att smärtkänsligheten hos kvinnor varierar under menstruationscykeln, med lägst smärtkänslighet då östrogennivåerna normalt är höga.

Studier av könshormonernas effekt på smärtupplevelsen under menstruationscykeln har givit varierande resultat. I den andra delstudien undersöktes hur kvinnor med kroniska besvär skattar sin smärta under tre på varandra följande menstruationscykler. Resultatet visade att kvinnorna skattade sin smärta som lägst under ägglossningen, då östrogennivån når sin högsta nivå. De skattade sin smärta som högst, då östrogennivån är som lägst, under den premenstruella fasen. Resultaten visar att kvinnors smärtupplevelse varierar under menstruationscykeln olika faser. Detta kan ha stor betydelse för förståelsen av kvinnors smärtupplevelser.

Kroniska stresstillstånd med förhöjda kortisolnivåer under en längre tid kan vara en allvarlig hälsorisk. Tidigare studier har visat att kortisol är en viktig markör för arbetsrelaterad stress. Kvinnor som arbetar heltid löper större risk än män att drabbas av stressrelaterade sjukdomar, som kan bero på den totala arbetsbördan för betalt och obetalt arbete. Det framgår i den tredje delstudien. Den visade att de kvinnor som arbetar övertid mer än 10 tim/vecka hade dubbelt så höga kortisolnivåer, jämfört med de som arbetade mindre än10 tim/vecka övertid, och de som arbetade en normal arbetsvecka. De som arbetade extremt mycket övertid rapporterade att de kände större ansvar för sina barn än de andra grupperna. Den höga kortisolnivån kan vara orsakad av övertidsarbete i kombination med ansvaret för barn. Mer än hälften av dessa kvinnor arbetade inom lågstatusyrken, där höga krav i kombination med litet inflytande kan bidra till en högre stressnivå. Kronisk stress med förhöjda kortisolnivåer kan vara en allvarlig hälsorisk, som högt blodtryck, minskad utsöndring av köns- och tillväxthormoner, försämrat immunförsvar, förändrade insulinnivåer och till en förkrympning av hippocampus, i den inre delen av hjärnan, som kan ge allvarliga minnesförändringar.

Från den teoretiska bakgrunden och de empiriska studierna är det uppenbart att kvinnor är mer smärtkänsliga än män, och att sinnesförnimmelser och sinnestillstånd varierar under menstruationscykelns olika faser. När det gäller stress och utbrändhet bland kvinnor är det viktigt att ta hänsyn till kvinnors totala arbetsbörda, för betalt och obetalt arbete.