Fakta och konkreta frågor lyfter Forskningsforum

Från och med i år ska Forskningsforums verksamhet renodlas mot strategiska frågor. Öppna seminarier kring konkreta frågor av betydelse för forskningspolitiken är den modell som nye ordföranden Sören Wibe nu lanserar.

– Precis som inom andra politikområden vimlar det av påståenden inom forskningspolitiken. Det kan vara att forskning är viktigt för tillväxten, att Sverige halkar efter i den internationella utvecklingen, att det är bra eller dåligt med små högskolor och så vidare. Inte minst för oss som fattar besluten kan det vara intressant att granska vilka fakta som ligger bakom, säger riksdagsmannen och professorn i skogsekonomi Sören Wibe (s), som sedan februari håller i Forskningsforums ordförandeklubba.

Att försöka förse politiker och intresserad allmänhet med en mer solid kunskapsgrund för den fortsatta debatten, blir vad Forskningsforum framöver ska ägna sig åt. Borta är alltså två deluppdrag som delvis delvis överlappande andra aktörers; ett förslag som framfördes i en utvärdering förra året. [se Forska nr 4 2003]

– Där Forskningsforum i framtiden kan fylla en viktig funktion var enligt utvärderingen att fungera som en mötesplats där forskare, forskningsfinansiärer och politiker kan samtala kring forskningspolitiska frågor, säger Sören Wibe.

Öppna seminarier
Forskningsforum bildades 2001 i samband med att den nya forskningsrådsorganisationen sjösattes, och ska vara ett samarbetsorgan ”för övergripande frågor mellan forskning och samhälle”. Ledamöterna består av företrädare för riksdagens partier samt generaldirektörer för forskningsråden. Vid de öppna seminarier som blir kärnan i verksamheten, och som är tänkta att hållas tre till fyra gånger om året, kommer dock även övriga riksdagsmän, journalister och andra intresserade att kunna delta.

Fokus under seminarierna ska ligga på enskilda, konkreta frågeställningar. Enligt Sören Wibe är det nödvändigt om man ska bidra till att lyfta debatten.

– Min erfarenhet, inte minst som forskare, är att man måste diskutera en sak i taget för att komma framåt. Det ska dessutom vara frågor där det går att få fram ordentliga empiriska belägg. Idén är att de främsta forskare vi har på området tar fram ett faktaunderlag inför varje seminarium. Till det första seminariet, som har temat ”halkar Sveriges forskning efter”, har exempelvis två informationsvetare i Umeå fått i uppdrag att sammanställa en rapport över hur svenska forskare publiceras och citeras internationellt.

Viktigt gå igenom forskningsläget
Andra ämnen som Sören Wibe kan tänka sig att ta upp är forskningens betydelse för tillväxten, för- och nackdelar med ett europeiskt forskningsråd och frågan om svensk forskning behöver kraftsamla.

Allt detta är punkter där såväl riksdagspartier som forskningsfinansiärer i många fall redan har klara uppfattningar. Uppenbarligen önskar Sören Wibe att man ska ta ett steg tillbaka och granska grundvalarna för de egna positionerna. Kan det inte i stället bli den vanliga politiska debatten som flyttar in i Forskningsforum?

Sören Wibe medger att risken finns. Inte minst av den anledningen är det viktigt att man går igenom forskningsläget först.

– Men jag kan mycket väl tänka mig att ena gången kan parti A känna sig trampat på tårna, andra gången parti B. Det kan gälla även mitt eget parti. Men för mig är det viktiga att fakta kommer fram.