Forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält utvärderad

En särskild nationell satsning på forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält är inte befogad. Däremot kan Sverige bidra till den internationella kunskapsutvecklingen på området. Det menar Vetenskapsrådets expertgrupp, som på uppdrag av regeringen värderat och analyserat den nationella forskningen om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.
(Text: Jessica Rydén)

– En kortvarig och koncentrerad satsning kommer inte att kunna ge några svar på till exempel frågan om det är farligt att tala mycket i mobiltelefon, säger Göran Grimvall, professor i fysik och en av ledamöterna i expertgruppen. Sjukliga förändringar som cancer kan ta decennier att utveckla. Forskningen kan därför inte ge några snabba besked om de elektromagnetiska fältens eventuella samband med utvecklande av cancer.

En annan orsak till att expertgruppen inte förespråkar en kortvarig satsning är att hypoteserna i forskningen kring elektromagnetisk strålning är väldigt svaga. Forskarna vet helt enkelt för lite om vad de ska leta efter, och då är det inte relevant att tillfälligt satsa särskilda pengar när det samtidigt finns annan angelägen medicinsk forskning av hög kvalitet, förklarar Göran Grimvall.

Staten bör istället investera pengar i de forskningsprojekt som håller den högsta vetenskapliga kvaliteten och har bäst förutsättningar att i ett internationellt samarbete bidra till mer kunskap, anser expertgruppen. Den framhåller de goda möjligheter till långsiktig epidemiologisk forskning som finns i Sverige. De svenska, unika personregistren bör kunna utnyttjas av forskare över hela världen som vill göra långtidsuppföljningar av förändringar i hälsan i en befolkningsgrupp. En tanke som Vetenskapsrådet redan anammat.

– Vetenskapsrådet utreder just nu hur en satsning på registerbaserad forskning ska organiseras, berättar Madeleine Leijonhufvud, biträdande generaldirektör på Vetenskapsrådet. Ett alternativ är att inrätta ett större internationellt institut för registerforskning, ett annat att skapa ett nätverk där universitet och forskningsråd från hela världen inbjuds att medverka.

Cellbiologi är ett annat forskningsområde som expertgruppen bedömer har potential att komma fram med vetenskapliga resultat av hög kvalitet i Sverige. En forskargrupp vid Lunds universitet har presenterat intressanta resultat om vad som händer i cellerna vid påverkan av elektromagnetiska fält, men det behövs mer forskning på området för att verifiera resultaten.

I Sverige finns runt tio forskargrupper som bedriver forskning med relevans för kopplingen mellan elektromagnetiska fält och eventuella hälsoeffekter. Forskningen är till 80 procent statligt finansierad. Enligt expertgruppen håller den generellt sett en tillfredsställande nivå. I flera fall är standarden hög, och i något fall mycket hög vid en internationell jämförelse, även om den absoluta internationella lyskraften saknas. Expertgruppen pekar också på de stora metodologiska problem som överlag präglar forskningen.