Olof Palmes och Kerstin Hesselgrens gästprofessurer

För internationellt framstående gästforskare

Vetenskapsrådet inbjuder vetenskapliga institutioner inom humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskap att inkomma med förslag till innehavare av rådets två gästprofessurer för framstående utländska forskare. Innehavare av dessa tjänster bör vara väl etablerade forskare med internationellt renommé inom sina vetenskapsområden.

Båda tjänsterna är lediga från och med läsåret 2004/05. Vistelsen i Sverige bör vara minst sex månader och högst ett år. Förslagsställande institution bör vara beredd att svara för det lokala värdskapet och praktiska arrangemang i samband med vistelsen i Sverige. Den gästande forskaren förväntas medverka i institutionens seminarieverksamhet men även besöka andra institutioner i landet inom sitt forskningsområde. Vetenskapsrådets bidrag är avsett att täcka lönekostnader inklusive sociala avgifter och försäkringar, hyra av bostad samt resor till och från Sverige mm, inom en total kostnadsram om 1,4 mkr.

Olof Palme-professuren (Dnr 411-2003-5613)

är inrättad till minne av Sveriges forne statsminister. Professuren skall innehas av en internationellt framstående forskare, vars forskning är inriktad på områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse, i första hand internationell politik, men också det jämförande studiet av sociala institutioner.

Kerstin-Hesselgren professuren (Dnr 411-2003-5614)

är inrättad till minne av Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot, som också var första kvinnan i Internationella Arbetsorganisationen och Sveriges första delegat i Nationernas Förbund. Professuren skall innehas av en internationellt framstående utländsk kvinnlig forskare.

Ansökningsförfarande

Förslag till innehavare kan avse läsåret 2004/05 eller senare. Förslag inges i form av en vanlig skrivelse, med en kort text som presenterar den nominerade forskaren och hans/hennes forskning samt motiven för inbjudan och den tid som är aktuell för vistelsen i Sverige. En CV med fullständiga adressuppgifter och aktuell tjänstetitel för den föreslagna forskaren skall bifogas.

Av skrivelsen bör även framgå vem som kommer att vara kontaktperson vid den eller de institutioner som åtar sig det svenska värdskapet. Erfarenhetsmässigt är det en fördel att det finns två kontaktpersoner, gärna både en manlig och en kvinnlig, i synnerhet om gästforskaren önskar ta med sig egna familjemedlemmar.

Förslag måste vara förankrade hos den som föreslås till tjänsten. En kort engelskspråkig beskrivning av respektive tjänst bifogas. Den finns också utlagd på Vetenskapsrådets hemsida.