Unga framstående forskare till Sverige genom EURYI

Från och med i höst deltar Vetenskapsrådet i en utlysning av stipendier till unga framstående forskare från hela världen. Syftet med programmet är att öka forskarrörligheten, och att locka unga forskare till de medverkande länderna och därmed bygga upp en framtida forskningspotential.

Genom European Young Investigators Awards, EURYI, kan unga framstående forskare få stipendium på fem år för att arbeta vid en forskningsinstitution i något av de länder som deltar i programmet. Forskare från alla länder är berättigade att söka. För att komma i fråga krävs mellan två och tio års erfarenhet efter disputation.

Under fem år framöver satsar myndigheten 2 Mkr om året i detta internationella program. Eventuellt blir det en samfinansiering med FAS, Formas och VINNOVA.

EURYI startades av European Heads of Research Councils, EUROHORCs, i samarbete med European Science Foundation, ESF. Huvudmän i EURYI är de medlemsorganisationer i EUROHORCs som gått med i programmet. Det hela fungerar så att medlemsorganisationerna köper andelar i programmet. Varje andel berättigar till en ansökan. Vetenskapsrådets satsning på 2 Mkr berättigar Sverige att lämna in totalt fem ansökningar, men garanterar inga stipendier till svenska forskare.

Sin första utlysning hade EURYI år 2003 – de forskare som får bidrag i den utlysningen börjar sin femårsperiod hösten 2004.

I september sker den utlysning som Vetenskapsrådet nu deltar i. Sista ansökningsdatum blir i början av december. Ansökan lämnas in genom den institution vid vilken EURYI-stipendiaten avser att forska. I Sverige går denna ansökan till Vetenskapsrådet, som under januari och februari gör en första prövning där såväl institutionen som forskaren granskas.

De fem ansökningar Vetenskapsrådet väljer ut går vidare till ESF i mars 2005. Det slutliga urvalet görs under senare delen av våren av en kommitté som tillsatts av företrädare för alla deltagande organisationer. Beslut fattas i juni – juli 2005. Forskningsperioden inleds hösten 2005.

Ansökningarna till EURYI ska inte vägas mot andra bidrag från Vetenskapsrådet.

– I och med att de kommer under en annan period än Vetenskapsrådets stora ordinarie utlysning kan det bli svårt att organisera en bedömning av de ordinarie beredningsgrupperna, säger Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Det hela är ett exempel på något som kan bli vanligare i framtiden, när vi deltar i europeiska satsningar, menar han:

– Vi måste hitta modeller där vi följer den gemensamma tidsplaneringen, utan att släppa på kvalitetskraven. Bygger vi upp ett antal olika beredningsprocesser utan samordning, leder det både till extra belastning på alla de forskare som ställer upp och medverkar i bedömningarna, och till stora kostnader. Hur beredningen ska gå till i det här fallet påverkas också av om det blir en samfinansiering med en eller flera andra svenska finansiärer. Blir det så bör vi ju genomföra granskningen tillsammans.