Vad är normalt? – satsning på forskning om hur vi ser på skolbarn i svårigheter

Trots att en skola för alla är en viktig politisk fråga finns inte tillräckligt mycket forskning om vad som ses som normalt beteende hos skolbarn och om hur de behandlas som stämplas som avvikande. Det är anledningen till att Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté nu satsar på att få igång nya forskningsprojekt om detta.

– Skolan står inför en helt ny situation. Barn som inte passar in för att de är bråkiga eller har ett funktionshinder måste fångas upp så att de inte försvinner på vägen. Allt fler måste ta sig igenom skolan när arbetsmarknaden för outbildade försvinner och vi försöker nå målet att hälften av varje årskull ska läsa vidare på högskolan, säger Roger Säljö som är professor i beteendevetenskap vid Göteborgs universitet och ledamot i Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Att få till en rättvis skola är viktigt för att ge alla barn samma chans, men också för samhällsutvecklingen i stort. De grupper som historiskt inte givits plats i skolan – flickor, pojkar från socialt sämre miljöer och funktionshindrade – var de som lyfte sig själva och hela landet under 1900-talet tack vare möjligheten till utbildning.

– Idag tror jag vi måste göra motsvarande omvärderingar av barn med invandrarbakgrund. Många är flerspråkiga och har breda kunskaper, men det ses ofta mer som ett hinder än en tillgång i dagens skola, säger Roger Säljö.

När han läste psykologi som ung universitetsstudent, ingick litteratur där avvikande barn omtalades som helidioter, halvidioter och kvartsidioter. Den tidens definitioner av elever som inte förmådde passa in i skolmiljön låter oerhört fördomsfulla idag, men var ett självklart verktyg för personal som arbetade i skolan.

– Behovet av att definiera vad som är normalt och vilka som inte passar in, har funnits lika länge som det moderna skolväsendet, sedan har utgångspunkter och metoder skiftat, säger han.

Arv eller miljö de två huvudspåren
Förenklat finns det två vetenskapliga huvudspår kring begreppet normalitet – samhällsvetenskaplig forskning som betonar faktorer i uppväxten för vår utveckling och våra möjligheter, och medicinsk forskning som istället ser till medfödda och genetiskt betingade skillnader.

Dragkampen mellan arv och miljö har med dagens ökande kunskaper inom biomedicin enligt Roger Säljö återigen glidit över åt individuella förklaringar till varför vissa barn inte passar in. Han har själv forskat om hur diagnoser som ADHD och DAMP används praktiskt i den svenska skolan.

– Det är intressant att undersöka hur man talar om de här barnen i skolan. Ofta beskriver man dem som elever med svårigheter, istället för att prata om att eleverna hamnar i svårigheter. Det tror jag riskerar att påverka synen på barnen och de beslut som fattas.

När bokstavsdiagnoser blir allt vanligare och hänger med eleven under lång tid, är det också viktigt att ta reda på mer om hur de hanteras praktiskt i skolmiljön, enligt Roger Säljö. Idag har nästan varje skola sitt eget sätt att ta hand om dessa barn. En del ger dem undervisning skild från övriga elever, andra minskar ned klasserna för att göra det möjligt att hålla ihop eleverna.

Normalitet är ett relativt begrepp
Mycket finns att lära genom historisk forskning kring hur begrepp som normalitet har skapats och förändrats. Fram till en bit in på 1900-talet användes moraliska omdömen som att barn var elaka eller slöa. Endast pojkar från högre socialgrupper ansågs ha någon nytta av att läsa vidare, för övriga barn var det ett slöseri.

Under de kommande årtiondena lades mer psykologiska aspekter på vilka som inte passade in, och de framväxande intelligenstesterna delade in barnen utifrån hur de klarade av skolans krav.

Ofta har den vetenskapliga utvecklingen gått parallellt med synen på normalitet i skolan. Rasbiologi stödde en skola för eliten, funktionalismen och den sociala ingenjörskonsten gynnade idéer om rätt man på rätt plats och ett system där de mest lämpade lyftes fram.

– Och 70-talets sociologiska forskning kring det normala som en samhällelig konstruktion och inte något av naturen givet, flyttade fokus från barnen till de sociala villkoren. Skolan skulle vara för alla och de särskilda klasserna för barn som inte passade in i systemet försvann. Idag finns det återigen starka krafter för en ökad segregation. Religiösa friskolor är det tydligaste exemplet, men även ett ökat tryck på särskolan för att ta emot fler elever drar åt samma håll, säger Roger Säljö.

Ämnesövergripande projekt välkomnas
Med satsningen på forskning om normalitet hoppas Utbildningsvetenskapliga kommittén få igång ämnesövergripande projekt som täcker in allt från hälsoaspekter och psykologi till sociologi och pedagogik.

Roger Säljö tror att det blir allt svårare att definiera vad som är normalt. Dagens samhälle gör oss som grupp helt enkelt allt mindre homogena.

– Idag lever människor i samma område ofta helt olika liv och det finns oerhörda möjligheter för varje individ att odla sina intressen. Jämför det med en folkskola på landsbygden för hundra år sedan, där alla kom från liknande hemförhållanden och upplevde liknande vardag. Att peka ut vad som är normalt idag är inte längre lika lätt.

Synen på normalitet är otroligt intressant att studera för en beteendevetare, menar han. Och den tar sig inte bara uttryck i skolan – även i föreningsliv och på arbetsplatser finns processer som styr vilka som passar in.

– Att undersöka hur vi ser på vad som är normalt handlar i grunden om bilden av oss själva som människor. Idag när barn tillbringar så mycket tid i skolan – ända från obligatorisk förskola till långt in i tonåren – måste vi lära oss mer om hur samhället bemöter avvikande barn och hur detta påverkar bannens självbild och framtida möjligheter.